اشتراک گذاری:

تصویری گرافیکی که روی آن نوشته شده c-peptide

 C-Peptide

آزمایش C-پپتید

 

یافته های طبیعی

ناشتا : nmo1/L 0/26 _ 0/62  یا  ng/ml 0/78 _ 1/89

1 ساعت پس از مصرف گلوکز : ng/ml 5 _ 12

 

کاربرد

این آزمایش برای ارزیابی بیماران دیابتی و شناسایی بیمارانی که به طور پنهانی انسولین به خود تزریق می کنند نیز استفاده می شود. همچنین پپتید c برای ارزیابی مبتلایان به انسولینما ( سلول های مترشحه انسولین در جزایر لانگرهانس ) نیز به کار می رود.

 

شرح آزمایش

پپتید C ( پپتید اتصالی ) پروتئینی است که زنجیره های آلفا و بتای پروانسولین را به یکدیگر متصل می نماید . زنجیره های پروانسولین در سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده طی تبدیل پروانسولین به انسولین و پپتید C ، از یکدیگر جدا می شوند. پپتید C به مقداری تقریبا برابر با انسولین ، وارد ورید باب می شود. نیمه عمر پپتید C از انسولین بیشتر است ، از این رو مقدار بیشتری پپتید C در گردش خون محیطی باقی می ماند.

به طور کلی به استثنای موارد وجود تومور سلول های جزیره یی و نیز در افراد چاق ، غلظت پپتید C با سطح انسولین خون هماهنگی دارد. ظرفیت ترشح انسولین از سلول های بتای لوزالمعده را می توان را اندازه گیری مستقیم انسولین یا پپتید C ارزیابی نمود. در بیشتر موارد ، اندازه گیری مستقیم انسولین روشی دقیق تر است. اما در برخی موارد نیز اندازه گیری مستقیم نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی تولید انسولین در بدن بیمار ارایه دهد.

آزمایش پپتید C در موارد بالینی مشروحه به کار می رود. همچنین پپتید C برای ارزیابی بیماران مشکوک به انسولینما نیز استفاده می شود. این آزمون می تواند مبتلایان به انسولینما را از بیماران دچار هیپوگلیسمی مصنوعی افتراق دهد. در مورد اخیر سطح پپتید C بر اثر مصرف انسولین اگزوژن ، سرکوب می گردد. در بیماران مبتلا به انسولینومایی که به طور خودکار ترشح می نماید ، سطح پپتید C سرکوب نشده است.

به علاوه پپتید C را می توان برای پایش درمان مبتلایان به انسولینما نیز استفاده نمود. افزایش سطح C-Peptide نشانه ی عود یا پیشرفت انسولینما می باشد. به همین ترتیب نیز برخی پزشکان از آزمون پپتید C به عنوان شاخصی برای میزان کارایی و موفقیت پانکرتکتومی با عمل جراحی در مبتلایان به تومورهای لوزالمعده استفاده می کنند. به علاوه از پپتید C برای تشخیص سندرم "مقاومت به انسولین" نیز استفاده می شود.

 

حتما بخوانید : بیماری دیابت 

 

عوامل تداخل کننده

بیشترین مقدار پپتد C در کلیه تجزیه می شود ، بنابر این نارسایی کلیوی می تواند موجب افزایش سطح آن گردد.

 

داروهای افزاینده

داروهای هیپوگلیسمیک خوراکی ( مانند سولفونیل اوره ها ).

 

روش کار و مراقبت از بیمار

ناشتایی : دارد.

لوله ی معمول خون : قرمز

 

افزایش سطح

  • انسولینما : انسولین و پپتید C تواماً در سلول های نئوپلاستیک ساخته می شوند.

  • پیوند لوزالمعده : مقدار فراوانی پپتید C توسط سلول های پیوندی جزایر تولید می شود.

  • نارسایی کلیوی : کلیه ها پپتید C را از خون تصفیه می کنند. کاهش فعالیت کلیوی موجب افزایش سطح آن می گردد.

  • تجویز داروهای هیپوگلیسمیک خوراکی : داروهای هیپو گلیسمیک خوراکی محرک تولید انسولین و پپتید C می باشند.

 

کاهش سطح

  • هیپوگلیسمی مصنوعی

  • دیابت قندی : خود تجویزی انسولین موجب سرکوب تولید انسولین و پپتید C اندوژن می گردد.

  • پانکرتکتومی کلی : تمامی سلول های جزیره یی توسط عمل جراحی برداشته می شوند و تولید پپتید C متوقف می گردد.

  

حتما بخوانید : دیابت بارداری 

 

سایر آزمایش های مربوط

گلوکز خون

گلوکاگون

هموگلوبین گلیکوزیله

سنجش انسولین

 

 

✅ با ما در مسیر سلامتی گام بردارید 

 

© 2017 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به آزمایشگاه گروه رهسا می باشد. | طراحی و اجرا توسط شرکت پیوند طب و نرم افزار